Иновативни молекулярни подходи в диагностиката на ОЛЛ. Клинично значение. Прогностичен и предиктивен потенциал.