Клинична презентация на прекурсорна В-клетъчна ОЛЛ с множество остеолитични лезии и хиперкалциемия