Рутинна генетична диагностика на ОЛЛ. Оценка на риска и субкласифициране. Таргети за лечение и мониториране.